VEDTEKTER FOR

U - utvikling

L - lek

N - nærhet

A - ansvar

GJERDRUM FRILUFTSBARNEHAGE

§ 1 Lovgrunnlag

Ulna as sine barnehager drives i samsvar med Lov om barnehager av 17. juni 2005 nr. 64 med gjeldende forskrifter.

§ 2 Eierforhold

Eier av Gjerdrum Friluftsbarnehage er ULNA AS, orgnr. 993 314862. Ansvaret for drift av Gjerdrum Friluftsbarnehage tilligger eierskapet ved de fire aksjonærene.

Truls Kiønig Hansen Bertheau – epost: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Geir Hartmann – epost: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Bjørnar Ingvaldsen – epost: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Trond Ingvaldsen– epost: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

§ 3 Formål og verdigrunnlag

Formålet er å eie og drive barnehager for barn som ønsker et alternativt barnehagetilbud. Gjerdrum Friluftsbarnehage skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Gjerdrum Friluftsbarnehage skal bygge på grunnleggende verdier i humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk og som er forankret i menneskerettighetene. Gjerdrum Friluftsbarnehage er nøytral i livssynsspørsmål og følger ikke Lov om barnehager §1 om verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn.

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.

Gjerdrum Friluftsbarnehage skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverd. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Gjerdrum Friluftsbarnehage skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.

§ 4 Foreldreråd

Foreldrerådet består av foreldrene / foresatte til alle barna i Gjerdrum Friluftsbarnehage. Foreldrerådet skal fremme fellesinteressene til foreldrene og bidra til at samarbeidet mellom Gjerdrum Friluftsbarnehage og foreldregruppen fremmer et godt barnehagemiljø.

§ 5 Samarbeidsutvalgets (SU) sammensetning og funksjonstid

Samarbeidsutvalget (SU) består av foreldre / foresatte og ansatte i Gjerdrum Friluftsbarnehage. Eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene. Representanter velges for ett år av gangen.

Foreldrerådet og de ansatte velger hver to representanter til SU.

Tjenesteleder i Gjerdrum Friluftsbarnehage har møteplikt og uttalerett i SU men har ikke stemmerett.

Gjerdrum Friluftsbarnehages overordnede budsjetter, utvidede åpningstider som har økonomiske konsekvenser, ansettelser og personalets tjenesteforhold regnes ikke som indre forhold i denne sammenhengen - her har eierne alt ansvar.

SU består inntil nye representanter er valgt. SU leder innkaller til møter.


§ 5.1 Samarbeidsutvalgets (SU) oppgaver

Samarbeidsutvalget (SU) skal ivareta samarbeidet mellom Gjerdrum Friluftsbarnehage og foreldrene. SU skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ.

SU skal fastsette årsplan for den pedagogiske virksomheten i Gjerdrum Friluftsbarnehage. SU skal bli forelagt denne og har rett til å uttale seg i saker som er viktige for Gjerdrum Friluftsbarnehages innhold, virksomhet og forholdet til foreldrene.

SU skal be om foreldrerådets uttalelse i saker som må ansees som svært viktige for foreldrene.

§ 6 Åpningstider

Åpningstidene fastsettes av eierne av Gjerdrum Friluftsbarnehage. Barnehagens åpningstider er kl 07:00 til 17:00 mandag til fredag.

Ved for sent hentede barn vil det påløpe en tilleggsavgift på kroner 400,- på hver påbegynte halvtime.

Gjerdrum Friluftsbarnehage holder stengt to uker i juli, og barnet skal i løpet av sommeren tas ut av Gjerdrum Friluftsbarnehage tre

sammenhengende uker. Foreldrene plikter å meddele Gjerdrum Friluftsbarnehage skriftlig om hvilke uker barnet skal ha ferie innen 20 april.

Barnehagen holder stengt på lørdager, søndager og offentlige høytidsdager.


§ 6.1 Fravær i Gjerdrum Friluftsbarnehage

Fravær i Gjerdrum Friluftsbarnehage meldes barnehagens personal før klokken 09.00 hver første dags fravær.


§ 6.2 Henting og bringing

Skal barn hentes i perioden mellom klokken 09.00 og 14.00 skal det gis beskjed til personalet.

Henting av annen person enn foreldre eller foresatte skal være godkjent av den/de som har daglig omsorg. Uten samtykke eller melding fra den eller de vil barn ikke bli utlevert.

Hvis barn forblir uhentet i inntil 1 time etter ordinær stengetid og det ikke er gitt noen melding, vil barnet (barna) bli overlevert barnevernet.

§ 7 Arealnorm

Barnas leke- og oppholdsareal er 4 m2 per barn over tre år og 5.3 m2 per barn under tre år.

§ 8 Miljørettet helsevern

Det henvises til aktuelle lover og forskrifter og Gjerdrum Friluftsbarnehages egne systemer for helse, miljø og sikkerhet.

§ 9 Taushets- og opplysningsplikt

Gjerdrum Friluftsbarnehage skal i henhold til barnehagelovens §§ 20, 21 og 22 følge bestemmelsene om taushetsplikt og opplysningsplikt til sosial- og barnevernstjenesten.


§ 10 Ulykkesforsikring

Ulna AS har egen kollektiv ulykkesforsikring for barn i våre barnehager. Forsikringen gjelder i Gjerdrum Friluftsbarnehage, på turer og på utflukter i Gjerdrum Friluftsbarnehages regi. Forsikringen gjelder på direkte vei til og fra Gjerdrum Friluftsbarnehage.

Forsikring er tegnet hos Tryg.

§ 11 Betalingssatser

Betalingssatser er i henhold til sentrale bestemmelser - makstakst følges uten unntak. For nye barn som begynner etter den 15. i måneden betales det halv avgift første oppholdsmåned.

Betaling skal skje forskuddsvis den 1. i hver måned. Det betales for 11 måneder, juli måned er betalingsfri.

Ved deltidsplass betales det proporsjonalt i forhold til oppholdstid + 10%.

Søskenmoderasjon gis i henhold til bestemmelsene i den enkelte kommune.

Betaling for kost kommer i tillegg.

Manglende betaling for barnehageplassen medfører oppsigelse av plassen og innkreving av skyldig beløp. Ved manglende betaling utover 1 måned sendes varsel om oppsigelse av barnehageplassen. Frist for innbetaling av manglende beløp settes til en uke.

§ 12 Opptak

Det er tjenesteleder i Gjerdrum Friluftsbarnehage som har opptaksmyndigheten. Opptaket skjer i samordnet opptak med bydel og kommune.

Ved oppsigelser midt i barnehageåret vil det være løpende opptak. Ved opptak av barn vil det legges vekt på at gruppesammensetningen med hensyn til alder, kjønn, etc. blir så god som mulig, slik at barnehagelovens formålsparagraf blir ivaretatt.

Søknad om opptak skal skje på Gjerdrum kommunes søknadsskjema. Gjerdrum Friluftsbarnehage er åpen for aldersgruppen: 0 år til 6 år.

Startdato for oppstart i Gjerdrum Friluftsbarnehage fastsettes av tjenesteleder i Gjerdrum Friluftsbarnehage i samråd med barnas foresatte. Ved tildeling av plass i Gjerdrum Friluftsbarnehage må de foresatte bekrefte at de mottar plassen skriftlig.  

Barnet har plass til og med 31. juli det året de fyller seks år. De trenger ikke søke om ny plass hvert år.

Øvrige barn i ULNA AS som ønsker overflytting til en annen barnehage i ULNA AS har prioritert plass etter de aktuelle barna som har prioritert plass iht. barnehageloven.

Ledige plasser kan tilbys barn fra andre kommuner.

Bedriftsplasser:

ULNA AS har gitt bedrifter anledning til å kjøpe bedriftsplasser. Bedriften disponerer plassen og avgjør hvem som skal benytte seg av den. For øvrig har ikke bedriften noe innblikk eller påvirkning av driften. De barna som bedriften tar ut av plassen eller bedriften sier opp bedriftsplassen må søke i ordinært opptak.

Opptak foretas iht. gjeldende opptakskriterier. Tjenesteleder utarbeider en prioritert liste over søkere, og foretar opptak iht. denne. Kun søkere som står på søkerliste tilsendt fra Gjerdrum kommune vil være aktuelle søkere.

Prioriteringsrekkefølge for opptak:

1.    Funksjonshemmede barn (jfr. Lov om barnehager, § 13). (Kode 10) Barn som omfattes av omsorgsvedtak og andre vedtak fattet av fylkesnemnda i medhold av Lov om barnevernstjenester §§ 4-12 og 4-4 fjerde ledd. (Kode 20 og kode 30

2.    Bedriftsplasser

3.    Overflytting til Gjerdrum Friluftsbarnehage internt i ULNA.

4.    Personalplasser for mangelpersonell i ULNA.

5.    Søsken av barn som allerede har plass i Gjerdrum Friluftsbarnehage.

6.    Barn som øvrig står på Gjerdrum Friluftsbarnehages venteliste.

Ved opptak gjelder følgende:

  1. Barnet må fylle kriterier for årskull/kjønn som er aktuelt for den ledige plassen.
  2. Under samme forutsetninger vil opptaket avgjøres via loddtrekning.
  3. Tvillinger/trillinger: Hvis et av barna får plass, vil også de andre få tildelt plass hvis antall ledige plasser eksisterer.
  4. Tjenesteleder kan i samråd med daglig leder for barnehager fravike prioriteringsrekkefølgen av hensyn til barnegruppens sammensetning eller andre spesielle forhold.

§ 13 Opptaksperiode og oppsigelsesfrister

Søknad om opptak skjer på eget skjema via Gjerdrum kommunes websider.

Søknadsfrist er den som gjelder for hovedopptaket i kommunen, det samme gjelder dato og ankefrister i forhold til hovedopptaket.

Tilbud om oppstart gis av tjenesteleder. Oppsigelse av plass skal skje skriftlig. Oppsigelsesfrist er 2 -to- måneder. Foreldrebetaling løper i oppsigelsestiden. Oppsigelsen skal leveres senest den siste i måneden før oppsigelsesperioden starter.


§ 14 Planleggingsdager

Det avsettes 5 dager per år til planlegging og samarbeid for personalet. Tidspunkter for dette legges inn i planene for barnehageåret. Dersom det er behov for å endre dato på en planleggingsdag, skal det gis beskjed minst en måned i forveien.

§ 15 Tilsetting av personal

Det er daglig leder i ULNA AS i samarbeid med administrerende direktør som ansetter tjenesteleder i Gjerdrum Friluftsbarnehage.

Førskolelærere, barne- og ungdomsarbeidere, assistenter og øvrig personal i Gjerdrum Friluftsbarnehage ansettes av tjenesteleder i samråd med plasstillitsvalgt.

§ 16 Foreldrenes plikter

Foreldre/foresatte plikter å behandle de ansatte på en profesjonell og verdig måte.

Foreldre/foresatte som henvender seg til ansatte utenfor arbeidstid, uten at det har oppstått en akutt situasjon som gjør dette påkrevet, vil kunne miste plassen med øyeblikkelig virkning. Alle saker som vedrører Gjerdrum Friluftsbarnehage og hendelser som hører dertil skal tas opp i Gjerdrum Friluftsbarnehages åpningstid eller særskilt avsatte foreldresamtaler.

Dersom det er ønske om å avholde dugnader i Gjerdrum Friluftsbarnehage, er det SU som har det hele og fulle ansvar for dugnaden. Dugnaden er frivillig.

§ 17 Erstatningsplikt

Gjerdrum Friluftsbarnehages eiere har ingen erstatningsplikt for barnas eller personalets eiendeler i Gjerdrum Friluftsbarnehage. Pålagt forsikring er tegnet for barn og personal.

§ 18 Politiattest

Alle ansatte i ULNA AS skal ha levert tilfredsstillende politiattest. Det gjelder alt personal så vel fast ansatt som tilfeldige vikarer