Ulnas visjon og verdier :

ULNA AS drifter i dag 18 barnehager i Norge samt flere barnehager i Sverige og en i Tyskland. ULNA står for:


Utvikling – Lek – Nærhet – Ansvar

Utvikling – Vi skal gi barna gode utviklingsmuligheter i lek, livsutfoldelse, meningsfylte opplevelser og aktiviteter i trygge og utfordrende omgivelser. På denne måten skal det unike hos hvert enkelt barn få gode vekstvilkår. Dette skjer i nært samarbeid med foreldrene.

Lek – Vi anerkjenner leken som barnas viktigste læringsarena. Leken skal ha en fremtredende plass i barnehagens hverdag.

Nærhet – Barna skal oppleve fysisk og omsorgsfull nærhet i form av tilstedeværelse og anerkjennelse fra engasjerte voksne.

Ansvar – Vi skal gi barna ansvar for medvirkning i egen hverdag. Vi skal bidra til å ansvarliggjøre barn til å uttrykke egne behov, grenser og følelser og lære de til å se andres behov, grenser og følelser.