FRU OG SU

Alle foreldrene er automatisk med i FRU, Foreldrenes arbeidsutvalg. Det velges 2 representanter fra FRU som skal sitte i barnehagens samarbeidsutvalg - SU

SAMARBEIDSUTVALGET består av
o    to foreldrerepresentanter med  vara valgt av foreldrerådet
o    to ansatterepresentanter med vara  valgt av personalgruppa
o    en eierrepresentant v/ styrer  med stedfortreder  som vara


Barnehagens styrer har møte-, uttale- og forslagsrett samt informasjonsplikt i samarbeidsutvalget. Styrer kan utpekes til sekretær for samarbeidsutvalget.